orolic

Aplet kvadratna funkcija: promenom vrednosti koeficijenata ab i c pratite promene izgleda grafika, funkcije, diskriminante i temena. Grafik funkcije može biti vidljiv i nevidljiv, u zavisnosti od toga kako aplet želite iskoristiti.

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Opšti oblik kvadratne funkcije je alt, gde su a, b i c koeficijenti kvadratne funkcije.

U zavisnosti od ovih koeficijenata grafik kvadratne funkcije (parabola) menja svoj oblik i mesto u koordinatnom sistemu, što se korišćenjem apleta može uočiti.

U zavisnosti od diskriminante alt funkcija može imati jednu, dve ili nijednu nulu. Ako je D pozitivna onda postoje dve realne i različite nule tj. grafik i x - osa imaju dve zajedničke tačke, ako je D jednaka nuli onda postoje dve realne ali jednake nule tj. grafik i x - osa imaju jednu zajedničku tačku i ako je D negativna onda nema realnih nula tj. grafik i x - osa nemaju zajedničkih tačaka.

U temenu kvadratne funkcije se uvek nalazi maksimum ili minimum funkcije.

Funkcija je uvek pozitivna ako je diskriminanta negativna i koeficijent a pozitivan.

Funkcija je uvek negativna ako je diskriminanta negativna i koeficijent a negativan.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: KVADRATNA FUNKCIJA

 

dekart.jpg

Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.

G. Frege


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.