orolic

Aplet logaritamska funkcija: klikom na odgovarajuću dugmad dobijaju se odgovarajuće akcije. Postoji mogućnost promene osnove promenom vrednosti parametra a. Klikom na dugme CANCEL, vrednost parametara se vraća na početak.

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Funkcija je pravilo pomoću koga se svaki element jednog skupa preslikava u tačno jedan element drugog skupa.

Domen je skup svih realnih vrednosti za koje su sve operacije u analitičkom izrazu, kojim je funkcija zadata, izvodljive tj. skup svih realnih vrednosti za koje dati izraz ima smisla (x). Domen funkcije oblika y=log(x+b) je x>-b.

Kodomen je skup svih vrednosti funkcije (y). Kodomen funkcije oblika y=log(x+b) je je skup realnih brojeva.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: LOGARITAMSKA FUNKCIJA

 

euklid.jpg

Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.

G. Frege


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.