orolic

Aplet elipsa i prava: elipsu možete definisati unosom odgovarajućih vrednosti za ose a i b. Klikom na Objašnjenje dobićete postupak za izračunavanje ugla između prave i elipse. Klikom na odgovarajuću dugmad dobićete odgovarajuće akcije (jednačinu tangente kroz tačku koja pripada elipsi i ugao između prave i elipse). Dugme RESET vraća aplet na početak...

 

Savet - pročitati pre korišćenja apleta:

Analitička geometrija proučava geometriju po principima algebre.

Svaka tačka u ravni može se predstaviti pomoću x i y koordinata: A (xy).

Pod uglom između prave i elipse podrazumeva se ugao između prave i tangente u presečnoj tački prave sa elipsom. Postoje dva takva ugla koja međusobno nisu jednaka.

Potreban uslov da bi ugao između prave i elipse postojao je da prave seče elipsu.

Ukoliko je ugao između prave i elipse jednak 90 stepeni onda se takva prava naziva normala.

Prava koja spaja dve tačke elipse koje se dobijaju kao presek elipse i tangenti konstruisanih iz neke tačke koja se nalazi van elipse (npr. tačke P), naziva se polara u odnosu na pol P.

 

Aplet možete otvoriti sa linka: ELIPSA I PRAVA 

 

ojler.jpg

Matematičko viđenje sveta osećanja:

Nepoznati autor


Copyright © 2012   Dejan Orolić.   All Rights Reserved.